Seva

Thirthankara

Panchamrutha Abhisheka
kshira (Milk) Abhisheka
Karpoor Arathi

Jawalamalini Devi

Flower Pooja
Panchamrutha Abhisheka
Kunkum Archana
Karpoor Arathi

Tulabhara Seva