Sri Simhangadde Jain mata, Narashimarajapura (NR Pura), Karnataka.
New school bus started form 05/Jan/2018, doneted by Sri Bramhadeva Jain & family Kalasa.

Blog comments